Ontario announces “Smart Ontario” initiative set to save $75 million